نویسنده = محمدرضا زرگران
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 163-164

محمدرضا زرگران؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ ولی بخشعلی ساعتلو


2. بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه‌های نر جوانه‌خوار بلوط

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-50

حسن عسکری؛ محمدرضا زرگران؛ حسن آل منصور؛ مصطفی منصور قاضی؛ محمدحسن بریمانی؛ مهرداد تبریزیان؛ مریم عجم حسنی