نویسنده = مهدی بصیرت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر میوه و برگ شش رقم پسته روی شاخص‌های تغذیه‌ای Helicoverpa armigera

دوره 88، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-138

سید مظفر منصوری؛ الهام حیدری افشار؛ محمدرضا لشکری؛ مهدی بصیرت


2. تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

مهدی بصیرت؛ محمدرضا مهرنژاد