کلیدواژه‌ها = توتون
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران

دوره 90، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-39

10.22092/jaep.2021.356205.1417

محمدرضا نجفی تیرتاشی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر صفایی؛ سیامک رحمان‌پور


بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

دوره 87، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 227-240

10.22092/jaep.2019.127197.1297

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، اردیبهشت 1388، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان