کلیدواژه‌ها = Nysius cymoides
تعداد مقالات: 3
1. نمونه‌‌برداری دنباله‌ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 259-264

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی


2. دموگرافی سن‌بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری


3. Ethyl 4-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

بابک حیدری علیزاده؛ آرمان آوند فقیه؛ جعفر محقق نیشابوری؛ آرزو یوسفی پرشکوه