کلیدواژه‌ها = تیودیکارب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان