کلیدواژه‌ها = نشو و نما
تعداد مقالات: 1
1. دموگرافی سن‌بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری