با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 91 (1402)
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی

کسری شریفی؛ فاطمه خلقتی بنا

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.355896.1412

چکیده
  شوره ‌سیاه یا آلودگی غده‌ها به اسکلروت Rhizoctonia solani Kühn از بیماری‌های مهم در دستورالعمل استاندارد ملی سلامت غده‌های بذری سیب‌زمینی است. در این پژوهش نقش زادمایه بذرزاد و خاکزاد در وقوع و شدت شانکر ...  بیشتر