کلیدواژه‌ها = مدیریت تلفیقی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


2. بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 327-344

منور صفائی نیا؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی


3. تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 175-186

عبدالامیر محیسنی؛ مختار داشادی