کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
ارزیابی پدیده ای به نام رشد مجدد یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌کش در دو توده فارس و کردستان

دوره 88، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 187-197

10.22092/jaep.2020.126574.1286

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی


اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل روی علف‌های‌هرز مزارع گندم ایران (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، اردیبهشت 1388، صفحه 1-18

محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند؛ سعید صوفی زاده؛ سید محمد میروکیلی؛ ناصر جعفرزاده