با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 91 (1402)
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)
پیش آگاهی همه‌گیری بیماری زنگ زرد گندم دیم در استان کرمانشاه
پیش آگاهی همه‌گیری بیماری زنگ زرد گندم دیم در استان کرمانشاه

بیتا ناصری

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.356751.1423

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‌آگاهی همه‌گیری زنگ زرد، گندم‏زارهای دیم درچهار پهنه‌ی کانون آلودگی به این بیماری در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب (گرمسیری) و اسلام‌‌آباد غرب و ماهیدشت (معتدل) استان کرمانشاه ...  بیشتر