با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری و جهش قورباغه مخلوط شده برای پیش‌بینی الگوی توزیع کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای Coccinella septempunctata در مزرعه یونجه شهرستان زرقان
مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری و جهش قورباغه مخلوط شده برای پیش‌بینی الگوی توزیع کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای Coccinella septempunctata در مزرعه یونجه شهرستان زرقان

روناک محمدی؛ مریم ال عصفور

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 41-51

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.356397.1418

چکیده
  امروزه تشریح الگوهای پراکندگی حشرات با استفاده از روش­های درونیابی و تخمین تراکم مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. این پژوهش به منظور پیش بینی و ترسیم نقشه توزیع مکانی کفشدوزک هفت­نقطه­ای ...  بیشتر