با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رده بندی حشرات، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/jaep.2023.360566.1461

چکیده

شناخت عوامل و متغیرهای محیطی اثرگذار بر حضور و پراکنش آفات همواره به عنوان یکی از اهداف راهبردی مدیریت کنترل آفات مورد توجه محققین بوده است.سن های سبزL. Nezara viridula وMulsant & Rey. Acrosternum millieri در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین آفات محصول پسته و بادام در استان یزد مطرح گردیده اند. در این تحقیق تاثیر متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش گونه های مذکور با استفاده از روش بیشینه آنتروپی اجرا گردید. در راستای اجرای مدل های پیش بینی کننده تاثیر متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش N.viridula و A.millieri، شش لایه اقلیمی بر مبنای روش لایه بندی مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICADRA) در استان یزد تعریف گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی MaxEnt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون جک نایف برای گونه N.viridula نشان داد که متغیرهای ارتفاع و حداکثر دمای ماههای گرم سال زمانی که به تنهایی استفاده شوند، بیشترین تاثیر را برای ساخت مدل دارند و زمانی که همه متغیرها برای ساخت مدل به کار گرفته شدند، ارتفاع و میانگین بارندگی سالانه به عنوان اثرگذارترین متغیردرحضورو پراکنش N.viridula معرفی شدند. در گونه A.millieri ارتفاع در مقایسه با سایر متغیرها وقتی که به صورت انفرادی بکار رود بیشترین و بالاترین تاثیر را در پیش بینی حضور و پراکنش گونه داشت و حداکثر دمای ماههای گرم سال و میانگین دمای سالانه به ترتیب حاوی مهمترین اطلاعات اکولوژیکی در ساخت مدل پراکنش گونه A.millieri بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of some environmental parameters effect on incidence and distribution of Nezara viridula L. and Acrosternum millieri Mulsant & Rey. (Hem: Pentatomidae) in Yazd provine of Iran using Maximum Entropy modeling.

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehghani-Zahedani 1
  • Alimorad Sarafrazi 2

1 Department of Plant Pathology, Islamic Azad University, Branch of Yazd, Yazd, Iran

2 Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recognition of environmental factors and variables affecting the incidence and distribution of insect pests has always been considered by researchers as one of the strategic aims of pest control. Nezara viridula L. and Acrosternum millieri Mulsant & Rey. have been introduced recently as one of the most important pests of pistachio and almond products in the Yazd province of Iran. In this study, the effect of environmental variables on the presence and distribution of these species was performed using the maximum entropy method.Data were analyzed using MaxEnt modeling. The results of the Jacknife test for N. viridula showed that the variables of altitude and maximum temperature of the warmest month have the maximum effect on incidence and distribution when used separately. In A. millieri, compared to other variables when used individually, the altitude had the maximum impact in predicting the presence and distribution of the species. The maximum temperature of the warmest month and the annual mean temperature contain the most crucial ecological information in constructing the A. millieri distribution model. Finally, by observing the maps obtained from the species distribution model, "vegetation" for N. viridula and "altitude" for A. millieri were suggested as critical climatic factors in the presence and distribution of the studied species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezara viridula، Acrosternum millieri، MaxEnt
  • Yazd province
  • Distribution