نویسنده = رسول زارع
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه‌های Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در منطقه ورامین

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-80

بهنام پوزشی میاب؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ رسول زارع؛ سعید رضائی


2. کمک به شناسایی جنس Passalora در ایران

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-69

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


3. بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-114

کسری شریفی؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ امیر ارجمندیان