نویسنده = سعید محرمی‌پور
تعداد مقالات: 3
1. ترجیح تخم‌ریزی شب پرهHelicoverpa armigera روی 10 رقم کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه‌ای

دوره 81، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-108

الهام چگنی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سعید محرمی‌پور


2. سمیت تدخینی و تماسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-20

الهه شفیعی علویجه؛ بهزاد حبیب‌پور؛ سعید محرمی‌پور؛ آرش راسخ


3. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری