نویسنده = فرشاد رخشنده رو
تعداد مقالات: 7
1. تعیین برخی ویژگی های مولکولی و زیستی ویروس پسوروز مرکبات آلوده کننده نارنگی انشو دیررس (Citrus unshiu Marc) در شرق استان مازندران

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-207

فائزه فلکی؛ سید وحید علوی؛ فرشاد رخشنده رو؛ امیر موسوی


3. تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


4. تعیین ویژگی‌های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده‌ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

یلدا سخن سنج؛ کاوه بنانج؛ فرشاد رخشنده رو؛ علی آهون منش


6. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-130

اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش


7. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی ژن پروتئین پوششی سه جدایه ‌ایرانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus)

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

مهدی شیرازی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده