نویسنده = مکامه مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های و

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 265-279

مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی