نویسنده = جعفر محقق نیشابوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان


2. دموگرافی سن‌بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری


3. Ethyl 4-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

بابک حیدری علیزاده؛ آرمان آوند فقیه؛ جعفر محقق نیشابوری؛ آرزو یوسفی پرشکوه