کلیدواژه‌ها = پوسیدگی ریشه
تنوع بیماری‌زائی جدایه‌‌های Pythium aphanidermatum عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در ‌ایران

دوره 80، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 131-144

10.22092/jaep.2013.100566

مژده کاکوئی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ جمشید سلطانی