موضوعات = بیماری‌های قارچی
ارزیابی کمی و تعیین رابطه‌ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 171-184

10.22092/jaep.2019.121632.1222

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


اهمیّت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 219-234

10.22092/jaep.2018.121459.1228

علی دهقانی؛ ناصر پنجه که؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد سالاری؛ هادی اسدی رحمانی


وقوع بیماری لکه خرمایی گندم در دشت مغان (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 279-281

10.22092/jaep.2017.107250.1114

حسن مومنی؛ محمد رضوی؛ همایون کاظمی


شناسایی و بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی چند جدایه‌ی فوزاریوم بیماریزای گیاهی از میزبان‌های مختلف

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 227-238

10.22092/jaep.2017.107213

حسینعلی میرحسینی؛ ولی اله بابایی زاد؛ لیلا هاشمی؛ اسماعیل بساوند


شناسایی مخمر Cryptococcus magnus به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته دار در برخی از استان های مرکزی ایران

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 239-250

10.22092/jaep.2017.108180

مجتبی دهقان نیری؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد


بهینه سازی تولید انبوه زادمایه گونه های فوزاریوم در زمان کوتاه

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 21-31

10.22092/jaep.2017.109009

محمد مرادی؛ هاینز ویلهلم دِهنِه؛ ُالریکه اشتاینر؛ اریک کریستین اُرکهِ