موضوعات = کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
تعداد مقالات: 7
1. ‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی


3. کارآیی برخی جدایه‌های بومی تریکودرما در القای مقاومت گوجه‌فرنگی به Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici، عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-234

شهناز آل آقائی؛ سعید رضائی؛ مصطفی عبادی؛ حمیدرضا زمانی زاده


6. کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 269-278

میترا بدخشان؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


7. بررسی کارایی برخی از ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترلBotrytis cinerea ، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 187-202

فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری؛ هومن سالاری