نویسنده = حمیدرضا زمانی زاده
تعداد مقالات: 7
1. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های و

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 265-279

مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی


2. بررسی ارتباط میان رشد Aspergillus flavus و تولید آفلاتوکسین هایB1 و B2 با ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی پوست سبز و مغز ارقام پسته (مقاله انگلیسی)

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-23

مهدی محمدی مقدم؛ سعید رضائی؛ امیر حسین محمدی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ محمد مرادی


3. ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

مرتضی شاه میرزایی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو


4. کارآیی برخی جدایه‌های بومی تریکودرما در القای مقاومت گوجه‌فرنگی به Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici، عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-234

شهناز آل آقائی؛ سعید رضائی؛ مصطفی عبادی؛ حمیدرضا زمانی زاده


5. غربالگری ژرم پلاسم‌های نخود برای انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری برق‌زدگی

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

سید حسین وفائی؛ سعید رضائی؛ احمد عباسی مقدم؛ حمیدرضا زمانی زاده


6. پراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری زایی جدایه های Calonectria pseudonaviculata عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگلهای هیرکانی

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-156

پریسا خزائلی؛ سعید رضائی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ هادی کیادلیری


7. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی ژن پروتئین پوششی سه جدایه ‌ایرانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus)

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

مهدی شیرازی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده