کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر میوه و برگ شش رقم پسته روی شاخص‌های تغذیه‌ای Helicoverpa armigera

دوره 88، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-138

سید مظفر منصوری؛ الهام حیدری افشار؛ محمدرضا لشکری؛ مهدی بصیرت


2. برهمکنش Paecilomyces formosus و سویه‌های Bacillus pumilus در وقوع و شدت سرخشکیدگی درختان پسته

دوره 88، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-79

الهام توسلی؛ نادر حسن زاده؛ محمد مرادی؛ پژمان خدایگان؛ کلودیا پروبست


3. تاثیر شخم زمستانه بر کاهش تراکم جمعیت سرخرطومی پسته

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-20

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


4. چرخه زندگی، خسارت و کنترل شب‏ پره‌ جوانه‌خوار پسته Telphusa pistaciae (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-208

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


5. شناسایی و پراکنش گونه‌های Paecilomyces جدا شده از سرشاخه‌های درختان پسته (مقاله ی کوتاه فارسی)

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-184

فاطمه خسروی مقدم؛ سید کاظم صباغ؛ محمد مهدی امینایی؛ سمیه ابراهیمی


6. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن