کلیدواژه‌ها = دموگرافی
تعداد مقالات: 5
3. زیست‌شناسی فرم بی‌بال شته‌ی گندم‌-‌گل‌سرخ (Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae روی گندم در شرایط آزمایشگاه

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ مسعود امیرمعافی


4. دموگرافی سن‌بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری


5. دموگرافی شب‌پره کوچک خرماBatrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 79-90

شیما رحمانی؛ عارف معروف؛ آسیه ابوالحسنی؛ مسعود امیرمعافی