دوره و شماره: دوره 85، شماره 1 - شماره پیاپی 104، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-128 (در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18صفحه)) 
10. غربالگری ژرم پلاسم‌های نخود برای انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری برق‌زدگی

صفحه 97-110

سید حسین وفائی؛ سعید رضائی؛ احمد عباسی مقدم؛ حمیدرضا زمانی زاده


13. اولین گزارش زنبور Perilissus lutescens Hym.: Ichneumonidae, Ctenopelmatinae، برای ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 127-128

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش کشکوئی؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ ریجو جوسیلا