کلیدواژه‌ها = خسارت
بررسی میزان خسارت جوندگان و پرندگان به میوه گردو و عوامل موثر بر آن در استان کرمان

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 251-260

10.22092/jaep.2017.107095

ابوالقاسم خالقی زاده؛ مهدی ناصری؛ محمد ابراهیم صحتی ثابت


بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به خسارت پرندگان در کرج و خوی

دوره 76، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 115-134

ابوالقاسم خالقی زاده؛ اسماعیل علیزاده


زیست‌شناسی سوسک چوبخوار Melanophila (= Trachypteris) picta (Col.: Buprestidae) در کرج

دوره 75، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 55-71

مهری باب مراد؛ منصور عبایی؛ ستار زینالی