دوره و شماره: دوره 77، شماره 1 - شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-168 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)) 
1. بررسی مقدماتی تأثیرات ضد قارچی عصاره بریوفیت‌‌ها

صفحه 1-22

سعید شیرزادیان؛ همایون افشاری آزاد؛ جواد خلقانی


9. ارزیابی سه جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis و اثر دماهای مختلف روی جوانه‌زنی و رشد میسلیوم آن‌ها

صفحه 151-168

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ جمشید حیاتی؛ سید محمد سعید مصدق؛ پرستو نیکبخت