دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین برخی ویژگی های مولکولی و زیستی ویروس پسوروز مرکبات آلوده کننده نارنگی انشو دیررس (Citrus unshiu Marc) در شرق استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرشاد رخشنده رو؛ فائزه فلکی؛ سید وحید علوی؛ امیر موسوی


2. کارایی قارچ کش بیولوژیک حاصل از جدایه های جهش یافته تریکودرما درکنترل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرهاد گوهرزاد؛ محمد علی تاجبک قنبری؛ سمیرا شهبازی


3. رفتار پراکنش زنبور .Trichogramma brassicae Bezd. در مزرعه برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

جلال شیرازی؛ مسعود امیرمعافی؛ همت دادپور؛ علی جوینده


4. مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی ازNirenberg Fusarium fujikuroi با استفاده از برخی قارچ‌های اندوفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

شهرام نعیمی؛ نرجس‌خاتون رامش؛ سعید رضائی؛ خلیل‌بردی فتوحی‌فر


5. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌هایFusarium culmorum و F. pseudograminearum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی


6. ارزیابی جمعیت گونه های رایج آفات انباری در میوه خرمای رقم زاهدی بر اساس روش طیف سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مسعود لطیفیان