نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی مقدماتی زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنبور برگخوار شلغم (Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae ، روی کلزا در استان کردستان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]
 • احمدی، عبدالرضا بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 251-272]
 • اخوان، شهدید ارتباط بین برخی شاخص‌های رسیدگی میوه با عارضه قهوه‌ای شدن بافت میوه در رقم برابرن سیب [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 17-38]
 • امیرمعافی، مسعود الگوی نمونه‌برداری بینومیال شته Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم آبی [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 117-134]
 • امیرمعافی، مسعود وی‍ژگی‌های زیستی Cadra cautella (Lep., Pyralidae) روی چند نوع خشکبار در شرایط آزمایشگاه [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 135-152]
 • امینیان، حشمت‌اله بررسی گونه‌‌های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع‌آوری شده از منطقه مغان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 163-180]

ب

 • بنی عامری، ولی اله اولین گزارش از Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 157-160]

پ

 • پاشایی راد، شاهرخ گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه بال متعلق به جنسEuplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 273-276]
 • پورحاجی، علیرضا غربال انبوه 76 ژنوتیپ جو برای مقاومت به شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • پوررفیعی، لیلی بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 87-116]
 • پورعلی، زهره بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 71-86]

ت

 • تقی زاده، رویا تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]
 • تنهامعافی، زهرا معرفی سه گونه‏ یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 237-250]

ح

 • حیدری، اصغر بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 251-272]
 • حسینی قرالری، علی مطالعه مرگ و میر و واکنش‌های رفتاری حشرات کامل پسیل سیب‌زمینی Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae) به حشره‌کش‌ها (مقاله‌ی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]

خ

 • خداکرمیان، غلام تنوع استرین‌های استرپتومایسس عامل بیماری اسکب سیب‌زمینی در استان همدان و توانایی آن‌ها در تولید تاکستومین [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 53-70]
 • خردمند، کتایون بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 71-86]
 • خلقانی، جعفر تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]

ر

 • رایت، دنیس ج. فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 29-35]
 • رجبی، مجتبی گزارش زنبور پارازیتوئید Entedon thomsonianus (Hym.: Eulophidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 153-154]
 • رضوی، محمد بررسی اختلافات بیماری‌زایی و مولکولی در تعدادی از جدایه‌های Ascochyta rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود در ایران [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 199-218]
 • رمضانی، مینا بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 87-116]

س

 • سید، علی حسنین فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 29-35]
 • سرکاری، صمد بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 251-272]
 • سلیمانی پری، محمدجواد تنوع استرین‌های استرپتومایسس عامل بیماری اسکب سیب‌زمینی در استان همدان و توانایی آن‌ها در تولید تاکستومین [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 53-70]

ش

 • شایسته، نورالدین وی‍ژگی‌های زیستی Cadra cautella (Lep., Pyralidae) روی چند نوع خشکبار در شرایط آزمایشگاه [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 135-152]
 • شایسته فر، علیرضا بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 87-116]
 • شاهرخی خانقاه، شهرام الگوی نمونه‌برداری بینومیال شته Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم آبی [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 117-134]
 • شجاعلی، محمود اولین گزارش از Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 157-160]
 • شهریاری، داریوش بررسی اختلافات بیماری‌زایی و مولکولی در تعدادی از جدایه‌های Ascochyta rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود در ایران [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 199-218]

ط

 • طالبی، علی اصغر تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]

ظ

 • ظفری، دوستمراد تنوع استرین‌های استرپتومایسس عامل بیماری اسکب سیب‌زمینی در استان همدان و توانایی آن‌ها در تولید تاکستومین [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 53-70]

ع

 • عالی پناه، هلن اولین گزارش از Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 157-160]
 • عطاپور، مریم ارتباط سازش به سرما و القای تحمل یخ‌زدگی در کرم برگخوار‌ چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 219-236]
 • علی اکبری، زهرا بررسی گونه‌‌های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع‌آوری شده از منطقه مغان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 163-180]

غ

 • غیائی، سیمین بررسی اختلافات بیماری‌زایی و مولکولی در تعدادی از جدایه‌های Ascochyta rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود در ایران [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 199-218]

ف

 • فتحی پور، یعقوب تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]

ق

 • قهرمانی‌نژاد‌ میانجی، المیرا معرفی سه گونه‏ یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 237-250]

ک

 • کاظمی، شهروز یک گزارش جدید از کنه‌های زیر جنسAntennoseius (Antennoseius) (Mesostigmata: Ascidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 161-162]
 • کرمی‌اسبو، روح‌اله بررسی گونه‌‌های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع‌آوری شده از منطقه مغان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 163-180]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 29-35]
 • کمانگر، صلاح الدین بررسی مقدماتی زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنبور برگخوار شلغم (Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae ، روی کلزا در استان کردستان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]
 • کیهانیان، علی اکبر بررسی مقدماتی زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنبور برگخوار شلغم (Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae ، روی کلزا در استان کردستان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

گ

 • گلزار، اسیم فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 29-35]

ل

 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه بال متعلق به جنسEuplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 273-276]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 87-116]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش زنبور پارازیتوئید Entedon thomsonianus (Hym.: Eulophidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 153-154]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی اولین گزارش زنبور(Hym.: Torymidae) Idiomacromerus balasi پارازیتوئید لارو گونه‌ای دوبال گال‌زا از خانواده‌یCecidomyiidae در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 155-156]
 • لیناوری، راونو چهار گونه عمده سن Miridae روی درختان پسته در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 277-279]

م

 • مالکی، شادی اولین گزارش از Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 157-160]
 • مالکی، نصراله بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 251-272]
 • مجدزاده، مسعود گزارش زنبور پارازیتوئید Entedon thomsonianus (Hym.: Eulophidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 153-154]
 • محرمی‌پور، سعید ارتباط سازش به سرما و القای تحمل یخ‌زدگی در کرم برگخوار‌ چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 219-236]
 • محمدی، ربابه گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه بال متعلق به جنسEuplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 273-276]
 • محمدی خرم آبادی، عباس یک گزارش جدید از کنه‌های زیر جنسAntennoseius (Antennoseius) (Mesostigmata: Ascidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 161-162]
 • میرابوالفتحی، منصوره بررسی گونه‌‌های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع‌آوری شده از منطقه مغان [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 163-180]
 • معروف، عارف وی‍ژگی‌های زیستی Cadra cautella (Lep., Pyralidae) روی چند نوع خشکبار در شرایط آزمایشگاه [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 135-152]
 • مهرنژاد، محمدرضا چهار گونه عمده سن Miridae روی درختان پسته در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 277-279]
 • مهرنژاد، محمدرضا بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 71-86]

ن

 • نراقی، لاله بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 251-272]
 • نصرت پناه، سارا یک گزارش جدید از کنه‌های زیر جنسAntennoseius (Antennoseius) (Mesostigmata: Ascidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 161-162]
 • نیکدل، مصطفی اولین گزارش زنبور(Hym.: Torymidae) Idiomacromerus balasi پارازیتوئید لارو گونه‌ای دوبال گال‌زا از خانواده‌یCecidomyiidae در ایران (گزارش کوتاه علمی) [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 155-156]
 • نیکنام، غلامرضا معرفی سه گونه‏ یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل [دوره 79، شماره 2، 1390، صفحه 237-250]
 • نوری، حسین مقایسه چند حشره‌کش متداول برای محلول پاشی طعمه علیه حشرات کامل مگس میوه زیتون [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]

ی

 • یوسفی، اعظم ارتباط بین برخی شاخص‌های رسیدگی میوه با عارضه قهوه‌ای شدن بافت میوه در رقم برابرن سیب [دوره 79، شماره 1، 1390، صفحه 17-38]